Algemene voorwaarden

 

Alle overeenkomsten tussen Sound Dlight en de klant zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkend beding.

Elke bestelling houdt de aanvaarding in door de klant van deze algemene voorwaarden.

Sound Dlight behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen ; de klant heeft in voorkomend geval het recht de bestelling te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving binnen de 8 dagen vanaf de dag dat deze in kennis werd gesteld van de gewijzigde voorwaarden.

Enkel essentiële wijzigingen, met name deze welke van doorslaggevende aard kunnen geweest zijn bij het kontrakteren, kunnen bij wijziging door Soud Dlight aanleiding geven tot annulering van de bestelling ; de bewijslast rust bij de klant.

1 AANVAARDING

Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Elke geplaatste bestelling bindt de klant definitief vanaf de dag van de bestelling. De bestelling kan door Sound Dlight geweigerd worden en bindt haar slechts na aanvaarding van de bestelling ; zij heeft hiertoe 8 dagen de tijd. Bij niet aanvaarding van de bestelling zal dit door Sound Dlight binnen voormelde termijn schriftelijk worden medegedeeld aan de klant.

2 VOORSCHOT EN WAARBORG

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen wordt bij bestelling/reservatie steeds een voorschot aangerekend van 50 % van de voorziene huurprijs ; het voorschot is verworven recht bij het reserveren van de te huren materialen.

In functie van de waarde van het gehuurde materiaal is een waarborg verschuldigd ; het bedrag zal worden bepaald bij het sluiten van de overeenkomst.

De waarborg is contant betaaldbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bij de bestelling/reservatie, hetzij bij afhaling of levering van de gehuurde materialen.

Bij gebreke aan betaling van voorschot en borg zullen de goederen niet meegegeven of geleverd worden.

De waarborg wordt terugbetaald bij het tijdig en in goede staat terugbrengen van de gehuurde materialen.

3 LEVERING

-Indien de gehuurde goederen dienen geleverd te worden zal Sound Dlight de afgesproken termijn zo goed als mogelijk respecteren.

Vertraging kan onder geen enkel voorwendsel aanleiding geven tot annulering van de bestelling, eisen van schadevergoeding, weigeren van levering of inhoudingen op de huursom, tenzij de huurder kan aantonen dat door de vertraging het evenement waarvoor de gehuurde materialen nodig zijn, geen doorgang kan vinden.

Sound Dligt kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen ingevolge stakingen, brand, gedwongen sluiting, oproer, oorlog, stormschade, niet teruggebrachte of defect teruggebrachte huurgoederen, weers­ omstandigheden of andere omstandigheden onafhankelijk van haar wil.

Bovendien kan de levering maar plaatsvinden wanneer de huurder aan alle verplichtingen ten opzichte Sound Dlight heeft voldaan.

De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering bepaald dan geschiedt zij op het adres/maatschappelijke zetel van de huurder.

Bij het leveren en ophalen van het materiaal is er medewerking van de klant, tenzij uit­ drukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Het aantal medewerkers voor de op- en afbouw van het materiaal is afhankelijk van het type en de grootte van de installatie en wordt door Sound Dlight bepaald.

4 AFHALING/ONTVANGST GOEDEREN
De huurder neemt de goederen in ontvangst, hetzij bij afhaling, hetzij bij levering, in goede staat en erkent de staat en de werking te hebben nagegaan.

Hij is verantwoordelijk voor beschadiging, bevuiling, diefstal en verlies van de gehuurde goederen.

Alle gehuurde materialen moeten na gebruik gereinigd, gesorteerd en gereinigd worden.

Onherstelbaar beschadigde of verloren goederen zullen worden aangerekend aan de huurder tegen een vastgestelde prijs ; de waarde van de gehuurde goederen zijn te verkrijgen op eenvoudig verzoek.

Bij beschadiging of bevuiling van de gehuurde goederen zijn de kosten van herstelling of reiniging voor rekening van de huurder.

Depannages waarvan de oorzaak bij de huurder liggen zullen eveneens doorgerekend worden aan de huurder.

De goederen worden door Sound Dlight terug opgehaald of door de klant teruggebracht op de overeengekomen dag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij laattijdig ophalen door toedoen van de klant of bij laattijdig terugbrengen van de gehuurde goederen door de klant zal elke dag vertraging als een dag huur worden aan­ gerekend.

5 IDENTITEIT
De huurder is verplicht bij de reservatie/bestelling zijn identiteit duidelijk kenbaar te maken. Hij zal daartoe zijn identiteitskaart voorleggen en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de verhuurder daarvan een kopij neemt, hetzij inleest via een card-reader.

Indien de huurder zich daartegen verzet kan Sound Dlight weigeren een overeenkomst af te sluiten of de goederen ter beschikking te stellen. .

6 TARIEVEN
De verhuurprijzen aangeduid op de site van Soud Dlight of vermeld in de overeenkomst zijn prijzen per dag en per stuk, exclusief BTW ; eventuele bijkomende kosten dienen uit­ drukkelijk in de overeenkomst te worden voorzien.

Indien echter op verzoek van de huurder wijzigingen dienen te worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden of indien de huurder verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, heeft Soud Dlight het recht om extra kosten aan te rekenen.

7 BETALINGEN
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle facturen betaal­ baar binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Deze bepaling geldt niet voor betaling van waarborg en voorschot zoals hierboven omschreven sub 2.

Elke niet op de vervaldag ontvangen betaling brengt van rechtswege en zonder ingebreke­ stelling een intrest van 1% per begonnen maand op. Bovendien is op elke niet op de verval­ dag ontvangen betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire verhoging verschuldigd van 10%, met een minimum van 100 €.

Het niet betalen op de vervaldag heeft de onmiddellijke eisbaarheid van de nog open­ staande bedragen tot gevolg.

Bij niet betaling op de vervaldag heeft Sound Dlight het recht, indien de gehuurde goederen zich nog in het bezit van de huurder bevinden, deze onmiddellijk terug te vorderen.

8 NIET NALEVING OVEREENKOMST
Indien de huurder eenzijdig de overeenkomst verbreekt door niet afhalen/laten leveren van de gereserveerde/gehuurde goederen of annulering van de bestelling is een schade­ vergoeding verschuldigd van 50% van de voorziene huurprijs ; indien een voorschot werd betaald is deze alsdan definitief verworven door de verhuurder.

GESCHILLEN
Voor alle geschilen zijn de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen ; uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing.