Privacy verklaring

 

Gevestigd aan Boigneberg 6/b, 9680 Maarkedal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.sounddlight.be
Sound Dlight
Boigneberg 6/b
9680 Maarkedal
Tel: +32 497 46 76 97

Frank De Baere is de Functionaris Gegevensbescherming van Sound Dlight Hij/zij is te bereiken via info@sounddlight.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sound Dlight verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen sociale media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sounddlight.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sound Dlight verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Bij aanvraag tot contact via email zal enkel uw mailadres opgeslagen worden in ons mailprogramma en niet in ons klantenbestand. Uw mailadres zal ook nooit doorgegeven worden aan derden.
Uw gegevens, bij deze bedoelen wij “Naam, Adres, Telefoonnummer en mailadres” zullen enkel bij een eerste offerteaanvraag of bestelling opgeslagen worden in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sound Dlight neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sound Dlight) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sound Dlight bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Naam, adres, telefonnnummer en email gedurende drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sound Dlight verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sound Dlight gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sound Dlight en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sounddlight.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sound Dlight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sounddlight.be